Wat is nou de voorgevel?

Wat is nou de voorgevel?

Als aan u wordt gevraagd wat de voorgevel van een huis is, dan zult u zeker bij zichzelf denken: dat is toch duidelijk, waar heeft hij het over? Voor een jurist is dat vaak niet zo eenvoudig. Ik zal u een voorbeeld geven. 

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juli 2016 [ECLI:NL:RVS:2016:1918] ging het over een pluimveehouder die woont op het perceel van zijn bedrijf. Dit perceel grenst aan een perceel waar een hoofdgebouw staat, dat bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. Het voorhuis is gekeerd naar de Gorsselseweg en het achterhuis naar de Molenweg. Omstreeks 1988 is de tuin grenzend aan het voorhuis verkaveld waardoor de tuin van het voorhuis niet meer grenst aan de Gorsselseweg maar aan een agrarisch perceel. De ontsluiting van het perceel vindt plaats via de Molenweg. Op het perceel is zonder omgevingsvergunning een bouwwerk geplaatst naast het hoofdgebouw. Dit bouwwerk is gebouwd evenwijdig aan de gevel van het achterhuis. Kunt u mij nog steeds volgen?

Verzocht is aan het College van B&W om het zonder vergunning gebouwde bouwwerk te laten verwijderen door handhavend op te treden omdat het nu eenmaal is gebouwd zonder vergunning. Het college heeft dat geweigerd door aan te geven dat het gebouwde bouwwerk en bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied gelegen is, dat in dienst staat van het hoofdgebouw op het perceel. Ook is het bouwwerk niet in strijd met het bestemmingsplan volgens het college. Gelet hierop is het bouwwerk volgens het college vergunningsvrij gebouwd. 

Het college betoogt daarbij dat een ruilverkaveling van het perceel niet met zich zou moeten kunnen brengen dat de voorkant van een hoofdgebouw kan wijzigen en daarmee het achtererfgebied verandert. Het college wijst erop dat de naar de Gorsselseweg gekeerde gevel, gelet op de situatie in het verleden, als de voorgevel moet worden aangemerkt. 

De Afdeling overweegt vervolgens met verwijzing naar een eerdere uitspraak van 7 mei 2014 dat het achtererfgebied kan worden bepaald door vast te stellen wat de voorgevel van het hoofdgebouw is. En onder voorgevel wordt volgens het bestemmingsplan verstaan: de naar openbare zijde gekeerde geval van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

De Afdeling ziet geen reden voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat het bouwwerk niet is gelegen in het achtererfgebied. De rechtbank heeft namelijk volgens de Afdeling terecht overwogen dat de gevel van het hoofdgebouw, gericht naar de Molenweg, aangemerkt dient te worden als voorgevel als bedoeld in het bestemmingsplan. 

Daarbij heeft de rechtbank volgens de Afdeling terecht van belang geacht dat het oorspronkelijke voorhuis door de ruilverkaveling in 1988 niet meer grenst aan de Gorsselseweg en de gevel van het oorspronkelijke achterhuis grenst aan de Molenweg en derhalve de enige naar de openbare zijde gekeerde gevel is. Gelet hierop is de rechtbank terecht tot de conclusie gekomen dat het evenwijdig aan deze voorgevel gebouwde bouwwerk niet is gebouwd in het achtererfgebied en derhalve niet vergunningsvrij is op grond van een bijlage bij het Besluit Omgevingsrecht.

Dat betekent dus dat door de ruilverkaveling de oorspronkelijke voorgevel zijn status heeft verloren en dus eenvoudigweg naar de feitelijke situatie moet worden gekeken.

Van belang is om altijd in het bestemmingsplan in de definities [in de regel is dat altijd artikel 1] de omschrijving goed door te lezen. Als een definitiebepaling ontbreekt zal naar gangbaar taalgebruik beoordeeld worden wat de voorgevel is. Maar dat zal in de praktijk niet veel anders zijn dan wat in deze uitspraak daarover is bepaald.

Om op de eerst gestelde vraag terug te komen: zo makkelijk is het dus niet om te bepalen wat een voorgevel is, zeker niet voor juristen.

Vragen? U kunt mailen naar Robert Wannink [wannink@bgadvocaten.nl]

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief