Columns door Ir. Jacques Mertens

Columns door Ir. Jacques Mertens

Hij is hoofd laboratorium voor brandveiligheid bij Peutz en levert een bijdrage aan 'Raam en Deur' in de vorm van onderstaande columns. 

Het accent zal daarbij liggen op de brandveiligheid en het aantonen daarvan door middel van testen.
 

Column in Raam en Deur editie 6-2018.

Na 2019
De ‘cliffhanger’ van mijn voorgaande column (lees deze hieronder): waarom is veel van de huidige, veel gebruikte deskundigenverklaringen niet meer te gebruiken, zodra de CE-markering op deuren en te openen ramen vanaf november 2019 een feit is? En wat betekent dat voor de praktijk?
Eerst het waarom. De Europese Unie streeft naar een open markt tussen de lidstaten, onder meer door een eenduidige wijze van beoordeling van de belangrijkste kenmerken. Een belangrijk middel hiervoor is de CPR, die stelt dat producten waarvoor een geharmoniseerde productnorm (zoals EN 16034) beschikbaar is, alleen met CE-markering op de markt mogen worden gebracht. In EN 16034 wordt voor de brand- en rookwerendheid aangegeven dat een classificatie op basis van de Europese classificatienorm EN 13501-2 vereist is. Deze norm schrijft voor hoe de brandwerendheidsklasse en het toepassingsgebied moeten worden bepaald. Het maximaal mogelijke toepassingsgebied bestaat daarbij uit twee delen: het ‘directe’ en het ‘uitgebreide’. Het eerste – direct field of application – volgt ‘direct’ uit de testnorm, het tweede – extended field of application – volgt uit een aanvullende beoordeling op basis van de desbetreffende extended application-norm. Vandaar de term ‘exap’. Aangezien bijvoorbeeld houten en stalen constructies bij verhitting verschillend reageren, is (of wordt) er voor elk type constructie een eigen norm opgesteld, voor deuren en te openen ramen vormen die de serie EN 15269. Het zijn lijvige documenten van 75 tot soms wel 100 pagina’s.

Bij het vaststellen van het toepassingsgebied mogen alleen de in de classificatienorm genoemde documenten (test- en exap-normen) worden gebruikt. Het mooie van dit systeem is dat het leidt tot de gewenste eenduidige wijze van beoordeling. Als een bepaalde toepassing via een test of exap mogelijk is, kan die toepassing dus ook in de andere lidstaten worden geaccepteerd. Aan de andere kant, en daar zit de angel, komt de huidige praktijk onder druk te staan, een praktijk waarin heel wat constructies via een deskundigenbeoordeling worden geaccepteerd, maar waarvoor geen geldige Europese classificatie beschikbaar of mogelijk is. Voor al die situaties moet dus alsnog een classificatiedocument worden opgesteld conform de hierboven beschreven regels. Ook als het product binnen slechts één lidstaat wordt toegepast.

Wat houdt dat concreet in? Vanaf het moment dat de CE-markering verplicht is – voor brandwerende ramen en deuren eind 2019 – worden appels met appels en peren met peren vergeleken. Dat is goed nieuws.
Maar er is ook minder goed nieuws. Waarschijnlijk moet er in veel gevallen méér gebeuren dan alleen het opstellen van nieuwe documenten op basis van eerder uitgevoerde testen. In het certificeringsproces kunnen (Europese) testrapporten van constructies, waarvan de fabrikant aannemelijk kan maken dat de opbouw ervan sinds de test niet is gewijzigd, vaak nog worden gebruikt. Maar er circuleren ook nogal wat (verouderde) testrapporten waarbij die ‘herleidbaarheid’ niet op orde is. In die gevallen zullen nieuwe testen vereist zijn.

In de volgende column: hoe stel je samen met het testinstituut een slim testschema op en beperk je zo het aantal te voeren testen? Dat laat ik in de volgende column zien?

_________________________________

Column in Raam en Deur editie 5-2018.

CE-markering
Met ingang van dit nummer levert Peutz een bijdrage aan 'Raam en Deur' in de vorm van deze column. Het accent zal daarbij liggen op de brandveiligheid en het aantonen daarvan door middel van testen. Meer concreet: de brandwerendheid van een constructie en het brandgedrag van de toegepaste materialen. Net als in onze adviespraktijk zullen daarbij de ervaringen die wij hebben opgedaan met het testen in ons laboratorium van allerlei constructies een belangrijke rol spelen. Maar voor degenen die Peutz nog niet kennen eerst een korte kennismaking. 
Peutz is een onafhankelijk adviesbureau, onder andere op de vakgebieden akoestiek en brandveiligheid. Als enige adviesbureau beschikt Peutz daarnaast over een aantal eigen meetlaboratoria, waarbij de laboratoria voor akoestiek en brandveiligheid voor veel testen zijn geaccrediteerd. Dankzij deze geaccrediteerde laboratoria is Peutz ook aangewezen als Notified Body. Peutz is daarnaast lid van relevante Nederlandse en Europese normcommissies. Ten slotte is Peutz lid van de Europese 'brancheorganisatie' van onafhankelijke en geaccrediteerde brandlaboratoria, de EGOLF – sinds voorjaar 2018 ben ik bestuurslid van deze organisatie.

Terug naar de (brandwerende) ramen en deuren. Een thema dat steeds actueler wordt is CE-markering. Het achterliggende doel van CE-markering is de gedachte dat producten binnen Europa vrij verhandeld moeten kunnen worden en dat niet elke lidstaat een eigen testmethodiek hanteert voor de belangrijkste eigenschappen. In normaal Nederlands: als je één keer hebt aangetoond dat je product aan de 'Europese' eisen voldoet, dan moet dat volstaan. Daartoe zijn via de CE-markering de testmethodiek en wijze van beoordelen van de uitkomsten 'geharmoniseerd'. Voor bijvoorbeeld de brandwerendheid van een constructie houdt dit in dat de brandwerendheid wordt uitgedrukt in een classificatie die is gebaseerd op de Europese testmethodes. Voor welke situaties het resultaat van een test geldig is, is ook in normen vastgelegd. Op deze wijze is men ervan verzekerd dat het testresultaat én de conclusies in de diverse lidstaten vergelijkbaar zijn. Consequentie hiervan is wel dat een 'deskundigenverklaring', die per definitie niet op deze wijze tot stand is gekomen, niet meer gebruikt mag worden. CE-markering voor bouwproducten is verplicht als een 'geharmoniseerde Europese productnorm' beschikbaar is voor het betreffende product. Dus als er een productnorm beschikbaar is dan moet het Europese systeem worden gevolgd.

Wat betekent dit voor leveranciers van (beweegbare) ramen en deuren? Naast de voordelen (vrije handel tussen lidstaten, geen extra testkosten in het buitenland) betekent het dat allerlei oude rapporten – zo circuleren er nogal wat deskundigenverklaringen die niet zijn gebaseerd op de Europese normen – niet meer gebruikt kunnen worden zodra CE-markering voor dat product verplicht wordt. Ofwel: er zullen producten zijn die niet langer als 'brandwerend' op de markt mogen worden gebracht. Voor brandwerende deuren is de geharmoniseerde productnorm EN 16034 per november 2019 verplicht. Met die norm in combinatie met EN 14351-1 is voor buitendeuren de verplichte CE-markering een feit, voor binnendeuren is dat het geval zodra EN 14351-2 is gepubliceerd en in werking is getreden. Ofwel: zeer binnenkort zullen veel 'oude' deskundigenverklaringen moeten worden vervangen door documenten die passen binnen het Europese stelsel. Meer daarover in de volgende column.

 

Contactgegevens:
Peutz
Paletsingel 2
2716 NT Zoetermeer
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel. (079) 347 03 47
info@peutz.nl
www.peutz.nl

 

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief