Informatie

NIEUWS EN CURSUSAANBOD IN JUNI EN JULI 2016.

Docententraining
•    Onze docenten zijn restauratie-experts. Hoe zij hun kennis goed kunnen overdragen, komt jaarlijks aan bod in praktische interne trainingen. Er is al een aantal malen aandacht besteed aan interactieve werkvormen. Op 25 mei jl. werden 15 NRC-docenten getraind in pedagogische vaardigheden. Hoe ga je om met gedrag van cursisten en wat is je eigen rol als docent? Aan de hand van de Roos van Leary werden concrete handvatten aangereikt om een cursusdag nóg beter te laten verlopen.

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

 • Niets uit zowel de offline- als online uitgave Raam en Deur mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 • Uitgever en redacteuren verklaren dat de offline- als online uitgave Raam en Deur op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en redacteuren op geen enkele wijze  instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en redacteuren aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van zowel advertenties als Close-Ups zijn samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Plancommunicatie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Plancommunicatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van zowel advertenties als Close-Ups

   

Auteursrecht

Alle internetdiensten en websites van Plancommunicatie (hierna ook aangeduid met "Plancommunicatie" of "wij") worden u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie berusten bij Plancommunicatie, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Plancommunicatie.

Plancommunicatie behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.   Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Plancommunicatie en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Plancommunicatie c.q. haar toeleveranciers.   

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Plancommunicatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.   

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Plancommunicatie en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Plancommunicatie noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Plancommunicatie is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Plancommunicatie  c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Plancommunicatie aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Plancommunicatie  is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie voor gebruiker.   

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Plancommunicatie heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;  het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en  het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Plancommunicatie  zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden) en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendom)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van Plancommunicatie. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:

Plancommunicatie
Plancommunicatie
Postbus 61
5258 ZH Berlicum

Abonneren

Ja, ik bestel een abonnement op Raam en Deur. Een abonnement op Raam en Deur is uiteraard inclusief volledige toegang op www.raamendeuronline.nl .

Legenda
Een abonnement op Raam en Deur kost € 72 per jaar (ex btw). Bij een buitenlands adres (Europa) is het tarief € 87 per jaar. Het abonnement loopt tenminste een jaar en kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Tenminste vier weken voor vervaldatum. Zie www.raamendeur.nl/abovoorwaarden Voor meer informatie over een abonnement kunt u mailen naar Abonnementenland. Voor collectieve abonnementen gelden speciale tarieven. Mail voor meer info.

Contact

Uitgeverij
Plancommunicatie
Postbus 61
NL-5258 ZH Berlicum
Bezoekadres:
Groenstraat 1
NL-5258 TH Berlicum
T: +31 (0)73 503 88 32
F: +31 (0)73 503 11 95
E: info@plancommunicatie.nl

IBAN: NL69 INGB 0006 9380 61  
BIC: INGBNL2A
KVK-NUMMER: 16083990
BTW-NUMMER: NL-1152.50.918.B01

Redactie Raam en Deur
Raam en Deur
Postbus 61
NL-5258 ZH Berlicum
T: +31 (0)73 503 88 32.
F: +31 (0)73 503 11 95
E: raamendeur@plancommunicatie.nl

Advertenties
Molijn Sales Support
Postbus 61
NL-5258 ZH Berlicum
T: +31 (0)73 503 35 44
F: +31 (0)73 503 11 95
E: raamendeur@molijnsalessupport.nl
E advertentiemateriaal: traffic@molijnsalessupport.nl

Contactpersonen:
Edgar Molijn (mail Edgar)
Bert van Woesik (mail Bert
 

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst. Neemt u aub contact met ons op via onderstaand formulier.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Colofon

Raam en Deur

vakblad voor raam-, deur- en geveltechniek, van ontwerper tot verwerker.

Uitgeverij
Plancommunicatie 

Postbus 61 
NL-5258 ZH Berlicum

Bezoekadres:
Groenstraat 1
NL-5258 TH Berlicum
T: +31 (0)73 503 88 32 
F: +31 (0)73 503 11 95
E algemeen: info@plancommunicatie.nl

IBAN: NL69 INGB 0006 9380 61  
BIC: INGBNL2A
KVK-NUMMER: 16083990
BTW-NUMMER: NL-1152.50.918.B01

Redactie Raam en Deur
Raam en Deur
Postbus 61
NL-5258 ZH Berlicum
T: +31 (0)73 503 88 32. 
F: +31 (0)73 503 11 95
E: raamendeur@plancommunicatie.nl

Redactie
Hans Fuchs
Louis Jongeleen
Arie Grevers
Johan van Leipsig
Edgar Molijn

Advertenties
Molijn Sales Support
Postbus 61
NL-5258 ZH Berlicum
T: +31 (0)73 503 35 44 
F: +31 (0)73 503 11 95
E Raam en Deur algemeen: raamendeur@molijnsalessupport.nl
E advertentiemateriaal: traffic@molijnsalessupport.nl
www.molijnsalessupport.nl

Edgar Molijn (mail Edgar)
Bert van Woesik (mail Bert)

Abonnementen Raam en Deur (verschijning 6x per jaar)
Plancommunicatie 
Postbus 61 
NL-5258 ZH Berlicum
T: +31 (0)73 503 88 32 
E: abonnement@plancommunicatie.nl
Jaarabonnement € 72,- (excl.btw)
Buitenland € 87,- (excl.btw)

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief